Hyrläkare, eller vikarierande läkare, har blivit vanligare i Norge de senaste åren. Det finns flera anledningar till att sjukvården anlitar hyrläkare, men det innebär också utmaningar.

Det råder brist på hyrläkare i Norge, särskilt utanför de större städerna. Många sjukhus har svårt att rekrytera specialister. Samtidigt ökar vårdbehovet i takt med att befolkningen blir äldre. Hyrläkare anlitas för att täcka upp för vakanser och semesterperioder. Det ger en flexibilitet som många uppskattar. För hyrläkaren innebär det möjlighet att arbeta på olika ställen, byta miljö och bredda sin kompetens. Många upplever det som stimulerande att komma till nya arbetsplatser. Lönen som hyrläkare är också ofta högre än för en fast anställd läkare.

Kontinuitet och patientsäkerhet

En nackdel är att kontinuiteten i vården blir lidande när olika läkare hela tiden alternerar. Patienter får svårare att bygga relationer och känna tillit. Det kan också vara en utmaning för hyrläkaren att sätta sig in i nya rutiner och system. Det finns en oro för att patientsäkerheten äventyras när läkare kommer och går. Risken för misstag och brister i kommunikation ökar när personalen inte känner varandra. Det ställer höga krav på introduktion och handledning.

Integrering i arbetslaget

Ett annat problem är att hyrläkare ofta upplever sig som outsiders på en arbetsplats. De fasta medarbetarna har redan sina relationer, och hyrläkaren kan känna sig utanför. Det kan bli en känsla av att ”inte höra hemma”. För att hyrläkare ska fungera bra krävs därför insatser för att integrera dem i arbetslaget. Tydlig information, mentorstöd och sociala aktiviteter kan underlätta. Chefens roll är viktig för att skapa en inkluderande arbetsmiljö.

Balansgång mellan anställning och bemanning

Sammanfattningsvis är hyrläkare ett sätt att lösa läkarbristen, men det måste vägas mot nackdelarna för kontinuitet och sammanhållning. En viss andel hyrläkare kan fungera bra, men om de blir för många ökar problemen. Det handlar om att hitta en balans som optimerar fördelarna utan att tumma på kvaliteten.