I samband med en nyemission bjuder ett företag in investerare att teckna nytryckta aktier i bolaget. Genom att utfärda ytterligare aktier kan företaget sälja dessa och på så vis få tillgång till mer kapital. Kapitalet kan användas för att täcka förluster eller för att göra investeringar. Det kommer som vanligt att ske många nyemissioner 2022 och anledningarna till att detta görs kan alltså variera från fall till fall.

Den allra vanligaste orsaken till att företag bestämmer sig för att emittera (utfärda) fler aktier är dock att företaget vill få in mer kapital till bolaget. Detta kan till exempel göras för att:

  • stärka företagets ekonomi
  • finansiera investeringar såsom uppköp av andra bolag
  • täcka förluster och undvika konkurs
  • finansiera en expansion på nya marknader eller med nya produkter.

En annan orsak till en nyemission kan vara att den görs som ett alternativ till att låna pengar.

Så kan du delta i nyemissioner 2022

Du kan delta i nyemissioner 2022 på flera olika sätt. Dessa emissioner kan nämligen variera lite i utformning – vissa sker med företrädesrätt medan andra görs utan. Dessutom är vissa riktade medan andra inte är detta. Men vad betyder då detta för dig som investerare?

Om en nyemission görs med företrädesrätt innebär det att befintliga aktieägare i bolaget har företräde till emissionen. För att du ska ha denna rätt måste du äga aktier i det aktuella bolaget på den så kallade avstämningsdagen. Om du gör detta får du teckningsrätter som gör dig berättigad att teckna ett antal nya aktier i bolaget. Hur många aktier du kan teckna beror på hur många teckningsrätter du har, och generellt sett får du fler sådana ju fler aktier du redan äger i bolaget.

Med det sagt kan du ofta handla teckningsrätter på börsen, om företaget ifråga är börsnoterat. Det innebär att du såväl kan köpa ytterligare rätter att teckna nya aktier som sälja dina rätter om du inte har för avsikt att utnyttja dessa.

Vi har tidigare nämnt att det även kan ske riktade nyemissioner 2022. En sådan riktar sig till en specifik skara av utvalda företag eller privatpersoner. Dessa emissioner är med andra ord inte öppna för allmänheten.